Sites

Pro ty co uz Gladiatus hrajou

před tím než začnete číst se jukněte sem  http://s6.gladiatus.cz/game/c.php?uid=40226
I. Sdílení účtu


Sdílení účtu není dovoleno. Účet musí být hrán pouze jedinou fyzickou osobou.


II Hraní s více účty


Každý hráč má v dané chvíli nárok pouze na jeden účet připadající na jeden Gladiatus Server. Vícero účtů připadající na stejnou fyzickou osobu na jednom serveru bude zablokováno. Účty sloužící pouze pro zvyšování počtu vítězství a kořisti/zlata také spadají pod toto pravidlo. Jestliže různí uživatelé při vstupu do hry používají stejnou síťovou IP (např. škola, podnik, bytový dům (panelák) atd.) a opomenou ohlásit tuto skutečnost, může to vést k hernímu banu.

Zvláštní pozornost je vyžadována pro ujištění se, že není použito více běžných nastavení účtu, když už je IP adresa stejná pro více účtů. Stejná IP adresa sama o sobě není obvyklým důvodem pro zablokování. Útočení na stejné cíle současně hráčem na stejné IP adrese může vést k banu stejně jako útok na hráče majícího stejnou IP adresu jako útočník.


III. Změna účtu


Každý přidělený účet se vztahuje k osobě, které patří určitá emailová adresa. Jestliže si uživatelé vymění účty bez asistence Game Operátora, nebudou zpracovány žádné stížnosti nebo žádosti, jestliže tyto nepřijdou z příslušných mailových adres v rámci přidělených účtů. Rovněž nedojde k žádným náhradám nebo navrácením účtu, jestliže se výměna účtů uskuteční bez účasti Game Operátora.
Game Operátoři nejenže dokáží snadno dva účty vyměnit, ale také zajistí bezpečnost (proti podvodu).


§2 Využívání chyb ve hře


Zneužívání nepřesností, nedostatků v běhu hry nebo skrytých chyb v programu Gladiatusu a jejich užívání k vlastnímu prospěchu - tzv. využívání chyb ve hře – není dovoleno. Každý hráč je povinen okamžitě nalezené chyby oznámit. Zneužívání chyb k získání výhody při hraní může vést k blokaci v rozmezí od 1 dne až po neomezenou dobu, přičemž záleží na závažnosti zneužití chyby. Stejný postup bude aplikován na hráče, který odmítne nalezenou chybu oznámit.
Vkládání speciálních znaků do názvů postav může být postihováno stejně jako využívání chyb ve hře, jelikož to může být považováno za pokus o vyhýbání se skenům / útokům.


§3 Zásahy do herní technologie


Instalace a postupy, které působí nadměrné zatížení serveru nebo mohou být použity k omezení normálního průběhu hry, by měly být vyloučeny. Zejména automatické nebo poloautomatické skripty schopné interakce s herní databází nebo vydávající herní příkazy jsou zakázány a jejich užívání nebo instalace vede k bezprostřednímu a trvalému banu z celé hry.
Vyhrazujeme si právo vymáhat náhradu vzniklé škody ve výši skutečně způsobené škody a pokrytí souvisejících administrativních nákladů.


§4 Vydírání


Vydírání a výhrůžky, které se týkají „skutečného života“ hráče (fyzického, tedy ne „života virtuálního“ na internetu), mohou vést k omezené nebo neomezené blokaci příslušného účtu, ze kterého byly výhrůžky nebo vydírání zaslány. Taková blokace by se vztahovala rovněž na přístup do Fóra Gladiatusu.


§5 Soustavné napadání (Bashing)


Více než 5 útoků na jednoho hráče v době od 0:00 hod. do 23:59 hod. je stanoveno jako soustavné napadání a tudíž není dovoleno.

§6 Jiné prohřešky


Jakékoli jednání nebo projevy ve hře nebo jednání či projevy s hrou související, které bude členem Gladiatus týmu shledáno jako rozporné s dobrými mravy či platnými právními předpisy, bude potrestáno v souladu s Výčtem postihů, který je součástí Herních pravidel. Je v zájmu ostatních hráčů, kteří se s výše uvedeným jednáním setkají, aby věc oznámili příslušnému Operátorovi hry.

§7 Obstarávání účtu

  • Jsi povinen informovat o obstarávání Game Operátora tvého serveru
  • Účet může být obstaráván pouze po dobu 5 dnů od prvního přihlášení obstaratele.
  • Po ukončení obstarávání účtu se nemůže ani obstarávaný účet ani obstaratel podílet na obstarávání účtu po dobu dalších 3 týdnů
  • Jednou ročně je povoleno, aby byl účet obstaráván nepřetržitě po dobu 14 dnů.


Nesmíš


  • útočit na stejné cíle (soupeřící hráč) používajíc oba účty
  • účastnit se jakékoli aktivity, která přinese užitek jednomu účtu na úkor druhého. To zahrnuje, ovšem není omezeno pouze na dále uvedené, útočení na stejného soupeřícího hráče za účelem získání lepšího postavení v aréně, prodávání předražených předmětů z jednoho účtu a nakupování s druhým.§8 Odvolání


Činy vykonané Game Operátorem odpovědným za daný Gladiatus Server mohou být vráceny pouze jiným Game Operátorem za předpokladu, že s tím souhlasí Game Admin.


§9 Vrácení peněz


1. Pokud hráč čelí škodám způsobeným programovými chybami nebo jinými nedostatky či pochybeními způsobenými Gladiatus týmem, nemá zpravidla právo na vrácení jakékoli finanční částky nebo obnovení účtu do stavu před vznikem škody (např. zálohování).
2. Pokusí-li se hráč obejít rozhodnutí nebo důsledky rozhodnutí vydaného Game Operátorem tím, že zkontaktuje jiného Game Operátora ve stejné záležitosti, může být tento hráč vyloučen z další hry (Výjimka: Intervence kontaktováním Super Game Operátora).


§10 Vyloučení ze hry


Jakékoli porušení těchto pravidel může vést k zablokování účtu nebo k vyloučení ze hry. V závislosti na závažnosti porušení může být trest rozšířen na všechny Gladiatus servery a případně další služby, které Gladiatus poskytuje jako například oficiální Gladiatus fórum nebo související IRC kanály. Členové Gladiatus týmu souhlasí, že plně vyřídí porušení pravidel dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.


§11 Všeobecné provozní podmínky


Hráčům, kteří nemohou souhlasit se všeobecnými provozními podmínkami Gladiatusu kvůli jejich národnosti, věku nebo z jiných důvodů, jsou předloženy standardní provozní podmínky užívající interní výklady pravidel ve formě dodatku. V takovém případě není hráč právně vázán Všeobecnými provozními podmínkami, nicméně je dosaženo stejného postavení pro všechny hráče pokud jde o posuzování problémů. Hra je česká a taktéž jazyk je český. Jestliže hráč obdrží jinou než českou nebo slovenskou herní zprávu a stěžuje si na to, osoba, která zprávu poslala by mohla dostat ban.


§12 Změna herních pravidel


Herní pravidla se zpravidla měnit nebudou, ale vzhledem k herním změnám souvisejícím s dalším vývojem hry si Gladiatus tým vyhrazuje právo na změnu herních pravidel dle potřeby.


§13 Prodej účtu


Účty jsou majetkem:

Gameforge GmbH
Durmersheimer Str. 55
D-76185 Karlsruhe
Tel: +49 (0)721 / 1208571
Fax: +49 (0)721 / 1208574
E-Mail:
info@gameforge.de

Hráči nemohou prodávat účty, protože jsou majetkem Gameforge. Je zakázáno získat za jeho prodej jakékoliv příjmy a je zakázáno předávat přihlašovací údaje dalším osobám
Sdílení účtu není dovoleno. Účet musí být hrán pouze jedinou fyzickou osobou.